Vertrouwensperoon

Reglement vertrouwenspersoon FC Dordrecht Amateurs

Het bestuur van FC Dordrecht Amateurs wijst minimaal één persoon aan die de functie van vertrouwenspersoon voor de vereniging zal vervullen. De algemene taak van de vertrouwenspersoon omvat het verzorgen van een eerste opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden van de vereniging dan wel van personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging mits dit gedrag zich in de context van de vereniging heeft afgespeeld.

De vertrouwenspersoon heeft voorts de volgende taken:

  • De vertrouwenspersoon is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
  • De vertrouwenspersoon begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
  • De vertrouwenspersoon bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
  • De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd;
  • De vertrouwenspersoon houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij;
  • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij/zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het bestuur van de gemelde kwestie;
  • De vertrouwenspersoon adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd in zijn algemeenheid over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Onder ongewenst gedag wordt in ieder geval verstaan: - seksuele intimidatie  - bedreiging  - discriminatie
  • Maar ook andere vormen van intimidatie, pesten, verbaal of lichamelijk geweld kunnen als ongewenst gedrag worden beschouwd.

Wordt in eerste instantie een bestuurslid van de vereniging of een ander vertrouwd lid van de vereniging benaderd, dan kan op verzoek van de betrokkene de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Een bestuurslid of een vrijwilliger van de vereniging wijst de melder van ongewenst gedrag op de mogelijkheid een vertrouwenspersoon in te schakelen.

Alleen met toestemming van de betrokkene kan de vertrouwenspersoon derden binnen de vereniging (bijv. bestuursleden) in kennis stellen van de inhoud van de melding. Zo nodig vindt na het doorspelen van de melding aan de vertrouwenspersoon nog nader overleg plaats. Op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het gesprek tussen de betrokkene en de vertrouwenspersoon deelnemen.

  • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.
  • De vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid in overleg met de vereniging en op kosten van de vereniging extern advies in te schakelen indien hij/zij dit in een voorgelegde zaak nodig acht.

Vertrouwenspersoon FC Dordrecht Amateurs:
Pamela Groeneweg

ajp.groeneweg@rotterdam.nl